LP sitt perspektiv er samlet å se på: hvordan kan vi få større innflytelse på våre liv, vår sunnhet og vår egen lykke?

The Lightning Process

Kurset trener deg opp i  å oppdage: hvor i livet / helsen / kroppen din du er kommet ut av balanse, og hva er den beste løsningen for deg? For hvem andre kjenner oss vel bedre enn oss selv? Du har svarene, vi bare hjelper deg å komme dit.

Fokuset er på opplæring i hvordan du kan begynne å gjøre

- bedre valg i livet ditt, og på å hjelpe deg å

- oppdage hva som er viktig for deg og slik at du kan

- finne veier som bringer livet ditt framover ved at du bruker dine egne, indre ressurser.

 

Teknikkene og redskapene du lærer gjør at du selv kan påvirke måten sinnet ditt, hjernen din og kroppen din fungerer sammen på. Ved å forandre på gamle og ubevisste tankemønstre, følelsesresponser og de reaksjonene disse automatisk vil gi deg, åpner du for både bedre sinnstilstander i deg selv, og lettere relasjoner til andre mennesker og det som livet ellers bringer med seg.

"We are more influential in our health and lives then we could ever imagine"

- Phil Parker

Det er en målrettet prosess, hvor fokuset er fra her og nå, og fremover. Det hjelper ikke å fortsette å analyserer problemene sine, hvis det er noe du allerede har gjort mye, og fremdeles står fast i dem. For et mer fremtidsrettet og løsningsorientert perspektiv, trenger vi å skifte fra et "hvorfor" modus, til et "hvordan" modus; hvordan vi kan bryte ut av fastlåste mønster som har hengt seg opp i oss. Fokuset skiftes fra det du vil bort i fra, over til det du vil bevege deg mot. Fra det du vil unngå, til hva du i stedet vil ha. Energien fokuseres over fra det som er vanskelig, til hvordan kommer vi oss videre?

Den største forskjellen fra de fleste andre tilnærminger, er derfor at man på et Lightning Process - kurs nærmest ikke snakker om hverken problemer, symptomer eller historien fra fortiden. Og desto mer om hva vi kan gjøre med dem, og hvordan vi bedre kan håndtere de tingene som livet kaster i fanget på oss. Du trenes opp i å bli din egen coach, i stedet for å være avhengig av andre.

Personlig vekst og utvikling, samt forebygging mot stressbelastning er andre områder The Lightning Process kan være et nyttig redskap. I en hverdag fylt med utfordringer og krav, har de fleste noe å hente når det gjelder å gjøre mest mulig ut av alle livsfaser og situasjoner, og hente fram det beste i seg selv uansett hva livet måtte bringe. Et av de viktige elementene i LP er å lære oss hvordan vi kan forholde oss til oss selv på en annen måte. Med mer empati, forståelse og kjærlighet enn de fleste av oss gjør. Noen ganger er motstanderen i vårt eget hode større og sterkere enn motstanderne i den ytre verden. Vi kan bli våre egne verste fiender og kritikere. Hvis vi behandlet våre venner, slik vi behandler oss selv, ville vi da ha hatt noen?

 

Det er derfor viktig å merke seg forskjeller på "skyld" og innflytelse. Du er IKKE skyld i dine plager. Innflytelse betyr ikke at det er noe "galt" med deg og at det er din feil at det har blitt sånn, men du HAR påvirkningskraft på hva som skjer videre. Minn deg selv på at alle disse mønstrene ligger automatisert i UNDERBEVISSTHETEN, altså utenfor vår bevisste viten. Ingen gjør dette med vitende og vilje, og har derfor ingen skyld i at det har blitt sånn. Det er derfor vi må få disse mønstrene fram i BEVISSTHETEN, slik at vi igjen kan bli klar over det som skjer, og dermed får et VALG i hvorvidt vi ønsker å fortsette i samme retning eller skifte til et annet spor.

 

Denne muligheten til igjen å ha en valgmulighet, og å kunne influere på fortsettelsen, er en del av nøkkelen til å gjenfinne seg selv og kraften i oss.

"We are more influential in our health and lives then we could ever imagine"

- Phil Parker

Hva er The Lightning Process?

Et treningsprogram som gir deg muligheten til å lære deg hvordan du kan påvirke livskvaliteten din ved å bruke visse teknikker som er basert på hvordan hjernen og kroppen fungerer sammen. Treningsprogrammet involverer spesifikke trinn, ved hjelp av bevegelse, kroppsholdning og coaching.

 

Der trenes du opp i hvordan du kan bruke forbindelsen mellom sinnet og kroppen til å påvirke måten nervesystemet ditt virker på. Den beste metoden vi har funnet, er å nyttiggjøre seg de iboende ressursene sentralnervesystemet, og dets forbindelser med kroppen til å skape fysiologiske forandringer. Vi har alle disse nevrologiske forbindelsene. The Lightning Process gir opplæring i å finne måter å bruke dem så effektivt som mulig på.

 

Metoden tar også utgangspunkt i felt som fysiologi, nevrologi og immunologi.

Psykonevroimmunologi: sammenhengen mellom det som skjer i hjernen og immunforsvaret. Kan immunsystemet påvirke våre tanker og følelser? Og kan våre tanker og følelser påvirke immunsystemet? (Henrik Vogt - Hjernen er ikke alene).

 

Nevroplastisitet: hjernens evne til å forandre seg raskt når den blir brukt annerledes. Når en ny lærdom / kunnskap blir repetert gjentatte ganger, dannes det et nytt mønster av nerveceller i hjernen, som videre sender signaler ut i kroppen. Alt du gjentar mye, både på godt og vondt, blir automatisert ubevisst adferd; det samme som skjer når du lærer deg å sykle eller kjøre bil. I begynnelsen tenker du over hvordan du skal gjøre det, men etter hvert går det på "autopilot". Også andre ting du tenker, sier eller gjør innlæres på omtrent samme måte, uavhengig av om det på sikt er noe som for deg og kroppen din er bra å bli værende i  - eller ikke.

 

På kurset kan du lære teknikker til hvordan du kan påvirke måten hjernen, nervesystemet og kroppen kommuniserer og samarbeider på. Å gjøre mentale forandringer kan gi fysiske ringvirkninger. Hjernen danner ny nevrologi som kan skape fornyet energi og økt livskvalitet, og fremme de forandringene du ønsker å oppnå.

Din rolle, er du klar?

Vær snill å les dette nøye FØR du kontakter oss. Det vil gjøre endringsprosessen for deg mye enklere, og sannsynligvis spare deg for både tid og penger.

 

Siden Lightning Process er et treningsprogram, og ingen terapi eller behandlingsform, vil resultatene være avhengige av egen innsats. Siden prosessens suksess er fullstendig avhengig av at du gjør de nødvendige endringene, er graden av motivasjon, innsatsvilje og åpenhet for prosessens metoder en avgjørende faktor for å få en rask og vedvarende endring. Vi kan derfor ikke garantere deg noen resultater. Er du villig til å se på dine egne "sannheter og overbevisninger" om din egen tilstand, helse og seg selv, og legge den analytiske kritikeren til side? Er du forberedt på å gjøre de endringene i både tankemønster og livssituasjon, som kreves for å få deg selv tilbake på sporet?

 

Vi registrerer at de som oppnår best resultat, er de som har et sterkt ønske om å skape store forandringer, og forstår hvor sterkt hjernen og kroppen påvirker hverandre. De har tro på at de kan skape disse resultatene, bare de har de redskapene og teknikkene som trengs. Og de er fullt bestemt på å gjøre det som trengs for å påvirke hjernen med denne treningen, til forandringen er blitt automatisk og den nye normalen i livet deres.

 

Vi instruerer deg på samme måte som alle andre som har funnet at denne tilnærmingen har vært nøkkelen for å komme seg videre i livet, men vi kan ikke forutse hvor mye du vil benytte deg av treningsprogrammet, det er helt og fullt ditt ansvar. Du må kunne motta instruksjoner, og følge dem slik de er angitt. Vi kan ikke "fikse" deg. Vi lærer deg metoden, slik at du blir mer uavhengig av andres veiledning for å kunne skape de endringene du ønsker, og leve det livet du ønsker. Da er DU tilbake i styringen, og bedre rustet til å ta de valgene som gjør deg bedre i stand til å nå dine mål.

 

For å få resultater, må du faktisk gjøre jobben! For LP er et verktøy for livet, og kan benyttes på mange av de utfordringene du støter på. Som med all annen trening må også denne vedlikeholdes for å ha varig effekt. Det er de som fortsetter å bruke teknikkene og øvelsene som får permanente resultater og endringer!

 

Som LP - instruktører er vi trenet opp til å gjenkjenne om søkerne er klare til å få maksimalt utbytte av et LP - kurs. For at det skal bli vellykket både for deg og de andre kursdeltagerne, er det helt essensielt at vi som instruktører gjør denne jobben best mulig, ved å kun ta inn de som er klare og motiverte for å delta. Dette finner vi ut av sammen, i inntakssamtalen før kurset. Hvis du er skeptisk, og bare har lyst til å delta for å se hvordan det går, eller bare ønsker å bevise for deg selv at heller ikke dette vil virke for deg, har du enda mye å sette deg inn i rundt hva dette går ut på før du søker.

 

Når det er sagt, er det selvfølgelig naturlig at deltakerne kan være litt usikre. Dette er helt rimelig, basert på at dette er noe helt nytt, og at de kanskje har opplevd skuffende resultater hittil. Det er lov å være usikker! Det som er avgjørende, er at du er åpen for nye muligheter, og bestemmer deg for å gå inn for fullt og lykkes, og dermed få maksimalt utbytte av prosessen.

 

Da er du klar til å gjennomføre LP - kurset for å lære deg teknikkene, og begynne å gjøre de endringene du ønsker i livet ditt!

"Never forget you are more than you could ever imagine"

- Phil Parker

Info og Pris

- I prisen inngår innledende samtale

 

- 3 dagers kurs med kurshefte og audiobok

 

- En av Phil Parkers egne fordypningsbøker i papirutgave til oppfrisking / repetisjon / fordypning

 

- 3 timer oppfølging via skype / telefon

 

PAKKEPRIS: 16 000,-

 

- Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken, med egen pris for kursdeltagerne

 

PRIS: 450,- pr. time (halv pris)

Last ned Søknadsskjema

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

SPØRSMÅL

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

"The LP is all about you and your future, so you will have to do the most work, and be very determined"

- Phil Parker

Mer om The Lightning Process

Hva lærer du?

- Bevisstgjøring av uhensiktsmessige tanke - og reaksjonsmønstre som kan gjøre at kroppen havner i fastlåste og negative tilstander. Hvordan bryte og snu disse.

 

- Hvordan erstatte dem, og etablere nye og mer konstruktive reaksjonsmåter ved hjelp av hjernens evne til å endre seg og skape nye nevrologiske mønstre.

 

- Hvordan hjernen din oppfatter og innhenter informasjon, og hvordan du kan bruke hjernen på en mer hensiktsmessig måte.

 

- Å legge merke til hvilke følelser og smertesignaler det kan være hensiktsmessig å lytte til.

 

- Sammenhengen mellom kropp og sinn; hvordan hjernen og kroppen kommuniserer og har gjensidig innflytelse på hverandre.

 

- Metoder for hvordan du kan bruke denne forbindelsen til å påvirke deg selv, livskvaliteten og energien din. Hvordan du praktiserer dette i hverdagen, og øver deg opp i å bruke dem på egenhånd etter kurset for å skape stabile endringer.

 

- Kroppens Fysiske Beredskaps Respons (FBR), og hva som kan skje i kroppen og hjernen om den er skrudd på over lang tid. Fysiske effekter som hormonene adrenalin og kortisol kan gi.

 

- Hvordan du oppdager / blir bevisst om de er skrudd på, og hvordan du kan dempe dem.

 

- Hvordan underbevisstheten i hjernen kan påvirkes av språket, ubevisste tankemønstre, kroppsholdning, bevegelse og hva du sier til deg selv i ditt indre.

 

- Å skille mellom fakta og overbevisninger (det å stille spørsmål ved de vedtatte sannheter), virkelighetsoppfatning, indre dialog og kommunikasjon med kroppsspråk.

 

- Psykonevroimmunologi; hjernens evne til å påvirke immunsystemet.

 

- Hvordan bli din egen beste coach; den beste utgaven av deg selv.

 

- Hvordan du kan endre sinnstilstand til et mer hensiktsmessig modus i henhold til situasjonen.

 

- Øvelser i å kjenne etter de gode følelsene, komme i kontakt med dem, og tillate seg selv å kjenne PÅ dem og være i dem.

 

- Forskjellen på å være effektiv / travel, og det å være stresset.

 

- Nevrologi, nevroplastisitet og hjernens evne til å skape nye koblinger, og endre sin struktur som et resultat av hvordan den blir brukt. De nervebanene som er oftest og nyligst brukt, blir sterkest, raskest og får størst innflytelse på hjernefunksjonen samlet sett. Fordypning i teorien bak å påvirke hjernens uhensiktsmessige mønstre, og det å lage nye og mer konstruktive baner for å hjelpe kroppen inn i en tilstand der den igjen blir bedre i stand til å balansere seg selv. Dvs; hvilke muligheter du har for å påvirke din egen tilstand.

"There are two kinds of people: those who think they can and those who think they cat, and they are both right"

- Phil Parker

Dypere kursinnhold

Treningsprogrammet består av 3 deler. Siden LP er en egen filosofi, en ny måte å tenke på, er

 

DEL 1:

- å laste ned boken "En introduksjon til The Lightning Process" på www.lightningprocess.com under "Step 1  LP  Home study", lytte til audioprogrammet og gjennomføre øvelsene i det. (Er også tilgjengelig via Kindle, og fås kjøpt i papirutgave hos Amazon o.l.) Dette er en viktig forberedelse for å få mest mulig utbytte av

 

DEL 2:

- selve kurset. Det går over tre påfølgende dager med en varighet på tilsammen ca.15 timer. På kurset lærer man praktiske steg for hvordan man setter teorien ut i praksis.

 

DEL 3:

- består av minst tre oppfølgingstimer, for å skape et mer stabilt og varig resultat.

 

Det vi vet om treningsprogram, er at de er kopierbare. De har en klar struktur, som når den følges vil gi et bestemt resultat. For å få samme resultat som andre som har lyktes med dette treningsprogrammet, er det derfor helt avgjørende at du følger alle stegene, og gjør dem i denne rekkefølgen.

 

Prosessen lærer oss å identifisere adferdsmessige og nevrologiske mønstre, og hjelper oss i å kunne tilegne oss en ny tilnærming til livet som vil gå automatisk og forandre livene våre.

Fokuset er på nuet og fremover. I forskjell til de fleste andre tilnærminger, snakker man derfor under selve kurset nærmest ikke om hverken problemer, symptomer eller historien fra fortiden. Hvordan skape forandring i det vi står fast i og komme videre, er viktigere enn hvilken betegnelse de forskjellige utfordringene våre har. Felles for dem er å finne veien ut.

 

Foruten å lære disse teknikkene, og få en teoretisk forståelse for hvordan og hvorfor de virker, er det viktig erfare hvordan dette brukes i praksis. Noen føler kanskje at de allerede er bevisst på, og vet nok om problemene sine, uten å ha funnet nøkkelen til hva de kan gjøre med dem for å få varig endring.

LP har 3 faser:

- Bevisstgjøring / oppdage at du er i grøfta: Du lærer deg hvordan du kan oppdage de faktorene som har hindret deg i å komme dit du vil. og som kan ha påvirket livskvaliteten din negativt. Dette inkluderer ubevisste, destruktive mønster som aktiverer de hjernebanene som leder til begrensende tilstander i livet ditt. Dette er ofte automatiserte hovedmønstre, samt triggere, språkmønstre, begrensende overbevisninger og forventninger. Videre lærer du hvordan du kan stoppe og forandre disse mønstrene og heller påvirke nye hjernebaner som leder mot økt vitalitet. Dette innbefatter enkle, fysiske øvelser som utgjør de praktiske trinnene i LP.

 

- Anvende og samle nye erfaringer: Trening i bevisstgjøring og valg av mentale filtre, og hva man redigerer for blant alle sanseinntrykk og informasjon vi daglig utsettes for. Lære konkrete verktøy for å påvirke fastlåste tilstander.

 

- Automatisere: Nye tilstander blir normalen. Hvordan du kan unngå å falle tilbake i de gamle mønstrene. Trene på å bruke teknikkene i andre sammenhenger, og å gjøre endringene mer stabile og permanente.

"Hvis det ikke er umulig - da må

det være mulig"

- Phil Parker

Priser / Kursavgift:

Kursavgift: Pakkepris 16 000,-. Ved inntak betales et depositum på halvparten av beløpet, det resterende betales senest 1 uke før kursstart. Dette er også siste avbestillingsfrist for å få refundert hele beløpet. Dette fordi det krever forberedelser og planlegging å ta inn andre deltagere som erstatning. Ved kansellering av avtalen senere enn 7 dager, påberegnes et avbestillingsgebyr på 25 % av prisen (4000,-).

 

I prisen inngår innledende samtale, 3 dagers kurs med kurshefte, audiobok med oppfriskinerg og repetisjon, en av Phil Parkers andre relaterte bøker i papirutgave til fordypning samt 3 timer oppfølging via skype / telefon. Avbestillingsfrist for disse er 24 timer.

 

Personlig oppfølging / coaching kan ved behov avtales utover kurspakken, med egen pris for kursdeltagere på 450,- pr. time (halv pris).

Hva LP fokuserer på / Kroppens stressrespons:

LP fokuserer blant annet på kroppens stress - respons. På kurset vil du lære om denne stressresponsen, hvordan den kan skape både fysiske og psykiske ubalanser i kroppen, og hvordan du ved bruk av LP kan påvirke den positivt slik at balansen gjenopprettes.

 

Når kroppen opplever noe som truende, definerer den dette som stress. Stress innbefatter altså mye mer enn "tidsklemma" eller at "det sitter bare i hodet" i form av emosjonelt stress. Det kan være en ulykke, skade, et virus eller en bakterie, en infeksjon eller inflammasjon, dårlig søvn over tid, for mye å gjøre, trøbbel i privatlivet, økonomiske problemer, usikkerhet rundt fremtiden, et følelsesmessig sjokk, e.l. Det iverksettes da en fysisk respons som produserer en rekker hormoner med massiv innflytelse på både kroppen og sentralnervesystemet.

Dette kalles ofte "fight - flight", eller kroppens "fysiologiske - stress - respons". Innen LP velger vi å kalle dette kroppens "fysiologiske - beredskaps - respons", nettopp fordi ordet "stress" er blitt assosiert mest til mentalt, følelsesmessig eller tidsmessig stress - noe som på langt nær er dekkende for alle de fysiske faktorene som på lik linje aktiverer denne reaksjonen. Kroppen reagerer på nøyaktig samme måte uansett om trusselen er av fysisk eller psykisk art. Den prøver å bekjempe trusselen med en fysisk reaksjon. Den har altså samme fysiske respons på mentale stressfaktorer, tanker og følelser - som den har om den møter en tiger. For å kunne slåss mot, eller flykte fra dette som plager den, sender den masse av vår samlede energi ut i musklene i kampen for å overleve.

 

Sendebudene ut i kroppen er stresshormoner som blant annet adrenalin og kortisol. Lillehjernens reflekstenkning overtar, mens vår rasjonelle hovedhjerne settes litt på vent (den har ansvaret for bla. konsentrasjon, hukommelse, klartenkthet, osv.) Dette fungerte flott så lenge vi bodde i huler og utfordringen bestod i å møte et rovdyr, og det eneste fokuset var overlevelse. Hva med i vår tid, når utfordringen kanskje heller er en sjef som over tid behandlet oss urettmessig? Eller et samliv som ikke fungerer...eller konflikter innad i familien og vennekretsen....eller en dårlig helsetilstand som vi ikke kommer oss ut av... eller en framtid som ble stadig mørkere på grunn av dette, med tap av jobb og usikker økonomi som mulige konsekvenser av dette....?!

Så hva skjer i kroppen når "trusselen" ikke kan bekjempes fysisk med flukt eller kamp, og ikke er over på et par minutter? (Hvor lang tid tror du det ville tatt hvis du møtte en tiger, før du enten hadde bekjempet den, flyktet unna, eller blitt spist...?)

 

Hvis denne aktiveringen av "stress - responsen" blir stående PÅ over tid, kan muskler og ledd bli temmelig vonde, betente og utmattede av å være i konstant beredskap. Det kan naturlig nok også tappe deg for energi.

 

I møte med en tiger, bør du minst av alt sove eller hvile, så denne evnen settes på vent. Det samme gjør flere av kroppens andre funksjoner. Du trenger jo ikke fordøye middagen akkurat mens du slåss med tigeren, det kan du ikke prioritere de sekundene kampen pågår. Så fordøyelsessystemet settes på lavbluss, noe som over tid kan medføre forstyrret fordøyelse. Du kan heller ikke bruke energi på feks. bakteriene i halsen akkurat da, det sørger kroppen for etter at du har kommet deg ut av situasjonen (eller blitt spist!?). Men hva hvis "kampen" vedvarer, hvilke konsekvenser kan det gi over tid? Kroppen tåler å sette det på vent en kort stund, men hvordan få formen tilbake med et langvarig nedprioritert immunforsvar? Når ressursene over lengre tid har hengt seg opp i denne aktiveringsfasen, slår kanskje ikke den naturlige reparasjons - og restitusjonsfasen like sterkt inn. Kroppens beredskapsrespons, som i utgangspunktet var en livsviktig overlevelses - strategi, kan da gå over til å bli et energisluk. En "hang - up" i sentralnervesystemets sympatiske del, som også kan gi en generell overfølsomhet i hele systemet, slik at selv små påkjenninger kan skape en kraftig reaksjon.

 

Heldigvis er dette en respons hjernen er blitt opplært til etter lengre tids belastning. Og alt som er innlært, kan avlæres, og erstattes med noe nytt og mere konstruktivt ved å bryte disse mønstrene og bevisst gi hjernen et annet oppdrag. Når den parasympatiske delen av sentralnervesystemet igjen kan ta over, slås de selvregulerende mekanismene på igjen, og kroppen gjør opprydningsarbeidet helt av seg selv igjen, akkurat slik den var skapt til å gjøre. Mer om hvordan nervesystemet henger seg opp, og kroppen kommer inn i et "hakk i plata", kan du lese om under Dr. Vegard Bruun Wyller på Rikshospitalet sin artikkel om "sustained arousal".

 

HVORDAN du kan påvirke denne beredskapsresponsen, tar det altså tre dager å trene deg opp i på kurset. The Lightning Process bygger broen mellom denne kunnskapen, og hvordan du faktisk kan gjøre dette i praksis! Ved å lære deg å oppdager når dette skjer, og hvordan du kan påvirke denne fysiske prosessen i kroppen gjennom enkle men effektive øvelser for å roe ned hele systemet igjen. Da kan kroppen gjenvinne energien, slik at den atter en gang helt naturlig kan balansere og restituere seg selv.

"If you want to get different results you need to do something differently"

- Phil Parker

Historikk og Bakgrunn:

Prosessen bygger på nobelprisvinnerne Edelman og Kandel sine teorier rundt nevroplasisitet, dvs. hjernens evne til å omkoble seg selv: Hjernen gror og utvikler seg i respons til hvordan den blir brukt, og dette kan skje raskt og være omfattende. Desto mer en nervebane stimuleres, desto raskere og mer automatisk blir den. Og desto flere andre deler av hjernen kobles den opp imot (hjerneforbindelser). Hjernen kan trenes på lik linje med andre muskler; ved repetisjon og øvelse. Slike nervebaner vil da få størst innflytelse på helheten, og vil også være de som lettest og raskest trigges av flest mulig utløsere. Dette kan gi vedvarende opplevelser av så vel glede og ro, som tretthet eller smerte.

 

Treningsprogrammet ble designet som en tilnærming til å sette klienter i bedre stand til å ta styringen, få større innflytelse og flere valgmuligheter i forhold til sin egen tilstand og velvære. Innen medisinsk litteratur har det siden arbeidet til Selye i 1930 - årene vært skrevet om hvordan immunforsvaret kan undertrykkes ved en kronisk aktivering av den fysiologiske stressresponsen (fight or flight). Som nevnt er en av Lightning Process intensjoner å redusere denne, ved å snu om på den negative feedback-loopen, og erstatte denne med en tilsvarende aktivering av den motsatte delen av sentralnervesystemet (det parasympatiske).

 

LP tar utgangspunkt i mekanismene bak hvordan hjernen påvirker kroppen, og hvordan kroppens responser påvirker hjernen tilbake. Disse har stor innflytelse på både fysisk og psykisk velvære, på energinivå og livskvalitet. LP påvirker til fysiske forandringer i nevrologien din, ved at du aktiverer andre nervebaner. Noe som i sin tur endrer måten hjernen arbeider på og hvordan den fungerer, ved at den nå bevisst har fått nye instrukser. En endring i sinnstilstand gjør at hjernen din kan lage nye hjerneforbindelser.

 

 

I tillegg til mekanismene i kroppens stress / beredskapsrespons, er LP også basert på en rekke andre varierte ideer, filosofier og kunnskap fra relaterte fagfelt. Blant disse er:

Osteopati: Phil Parker arbeidet selv som osteopat i mange år, og har tatt med seg lærdom om sammenhengene mellom muskler, ledd og mentale faktorer derifra. Osteopatiens grunntanke ligger også bak; kroppens naturlige tilstand er sunnhet og glede, så hvis dette ikke er tilfelle, må noe stå i veien for dens naturlige helbredelsesevne. Når dette identifiseres og stoppes, vil kroppen igjen gå tilbake til sin grunntilstand av helse og vitalitet, helt av seg selv.

 

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) er en avløper fra psykoterapi og hypnoterapi. Det er et system for å finne ut i detalj hvordan noen oppnår noe, ved hjelp av modelleringsprosessen. Det benyttes så vel i studiet av eksellense innen idrett, rettskrivning og lignende, som i studier av hvorfor ting går galt innenfor både helse og konkrete prestasjoner. Målet er å kartlegge strukturen som ligger bak. Der stilles interessante spørsmål som ligger tett opptil positiv psykologi, av typen: "Hvordan kom de over den fæle opplevelsen? Hvordan fikk de et slikt nivå av glede i livet sitt? Hvordan tenker folk med flott helse?" Prosessen er fullstendig når man har nok detaljer til å kunne lære noen andre å oppnå det samme. Eller lære dem hvordan de IKKE reproduserer det samme, hvis resultatet av fremgangsmåten deres ikke fører frem til det de ønsker å oppnå.

Nevro Lingvistisk Programmering benytter hjernens evne til å lage nye nervebaner ved trening, repetisjon og øvelse. Spesifikt gjøres dette gjennom kommunikasjons - og språkmønstre: indre dialog, ytre dialog og kroppsspråk. Den nevrologiske delen representerer først og fremst våre fem sanser. Det dreier seg om hvordan vi handler, reagerer og danner oss meninger på bakgrunn av sansene. Dette gjøres stort sett ubevisst og automatisk. Den lingvistiske delen ordner tanker, adferd og kommunikasjon med andre gjennom tale og kroppsspråk. Programmeringsdelen består i at vi kan organisere ideer og handlinger for å produsere resultater. Basert på erfaringer og tidligere opplevelser, har vi et tillært reaksjonsmønster. Dette henger sammen med tanker, tale og kropp, og utløses automatisk.

 

Tidligere opplevelser og erfaringer har lært oss en spesiell måte å reagere på - en programmering som utløses enten vi vet det eller ikke. Denne kan endres, ved avlæring og ny innlæring, for å oppnå mer ønskede og hensiktsmessige reaksjonsmønstre.

 

NLP bygger på en metode utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 1970 - tallet. Den tar utgangspunkt i at alle mennesker er enestående individer med mye større potensiale enn vi utnytter. At vi alle har de ressursene vi trenger i oss, for å nå våre mål. Bandler og Grinder utviklet en verktøykasse med løsningsorienterte strategier som vi i dag kan bruke til å hjelpe oss å oppnå de endringer og mål vi ønsker i livet. De utviklet praktiske prosesser og metoder for å skape endring, ved å TA I BRUK de ressursene som vi allerede har i oss.

"Becoming aware of the kinds of things that have kept you stuck is the first step towards change"

- Phil Parker

Lifecoaching er en tilnærming som hjelper andre å få mest mulig ut av seg selv, og til å oppnå sine egentlige evner, potensialer og resultater. Metoden består i å hjelpe andre i å oppdage hvilke spørsmål de må stille seg selv, for å avdekke ressursene, svarene og løsningene i seg.

 

Hypnoterapi har bidratt med kunnskap om hvordan man selv kan sette seg selv i en bedre egnet sinnstilstand. Ved hjelp av "selv-hypnose" kan man bli i bedre i stand til å velge å skifte sinnsstemning, og oppnå bedre avspenning og energi.

 

Phil Parker sin egen forskning hadde utgangspunkt i studien av topprestasjoner, suksess og genialitet. Hvordan kan man konsekvent produsere det samme resultatet om og om igjen, også på oppfordring? Dette er ting som er blitt automatiske, og dermed ubevisste, slik at den som gjør det ikke nødvendigvis kan lære det bort til andre. Ved å studere de som lyktes i dette, kunne han sammenligne med dem som ikke gjorde det, og merke seg detaljene og forskjellene i hva de konsekvent gjorde i måten de tilnærmet seg livet på, måten de opererte på og tenkte på. Dette ga to ulike oppskrifter med totalt forskjellig utkomme. Når mønstrene var identifisert, kunne de også læres bort til andre ved hjelp av LP. Dette ble en helt annen tilnærmingsmetode, og et annet redskap kan gi et helt annet resultat (som når man etter å ha slått inn en spiker med et skrujern, bytter til en hammer - begge er gode verktøy, hvert til sitt bruk). Automatikk og genialitet kan også gi katastrofale resultater, og er ikke bare begrenset til positiv adferd selv om det er helt utilsiktet og uten at man er klar over det.

 

Fra dette så han muligheter til å skape forandringer der mennesker hadde kjørt seg fast. Det viser at vi alle har evnen til å være geniale i noe (konsekvent kunne gjenskape et resultat), og dermed kunne lære å overføre denne evnen til områder som var mer konstruktive for oss.

 

Han oppdaget også at når det krevde at vi fulgte en viss oppskrift / mønster for å få et visst resultat, skulle det kanskje ikke så mye endring til for å få et helt annet utfall? (Å feile i å gjøre noe perfekt er kanskje ikke like vanskelig?). Så kunne man ta den evnen, og all den tiden og energien som tidligere var gått med til et uønsket resultat, og i stedet benytte den på å skape det man egentlig ønsker.

"The brain has the ability to grow and develop in response to how it is used"

- Phil Parker

Lightning Process instruktør, kursholder, konsulent, mental trener og veileder - Ann Osmundsen

 

Tilhører utøverorganisasjon NFLP.

Reg. Homøopraktiker i NLH.

Email: annschifte@yahoo.no| Telf: +47 980 62 029 | Org. nr: 981739132

Designet av: The Conversion Artists